Великобагачанська громада
Полтавська область, Миргородський район

П О С Т А Н О В А КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ від 31 липня 2023 р. № 789 "Про внесення змін до Порядку надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам"

Дата: 07.08.2023 08:56
Кількість переглядів: 108

Фото без опису

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку надання допомоги
на проживання внутрішньо переміщеним особам

1. У пункті 2:

абзац перший викласти в такій редакції:

“2. З 1 серпня 2023 р. допомога призначається на шість місяців внутрішньо переміщеній особі, яка вперше звернулася за призначенням допомоги, та виплачується щомісяця внутрішньо переміщеній особі або уповноваженій особі на внутрішньо переміщену особу у випадку недієздатності отримувача або дитину (далі — уповноважена особа) у такому розмірі:”;

абзац четвертий викласти в такій редакції:

Допомога призначається на кожну внутрішньо переміщену особу (далі — отримувач), відомості про якого включено до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб.”.

2. Пункт 3 викласти в редакції:

“З 1 листопада 2023 р. допомога призначається на шість місяців на сім’ю, яка вперше звернулася за призначенням допомоги, та виплачується щомісяця одному з членів сім’ї (далі уповноважена особа) у такому розмірі:

для осіб з інвалідністю та дітей 3000 гривень;

для інших осіб 2000 гривень.

Допомога призначається на кожного члена сім’ї (далі отримувач), відомості про якого включено до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб.

Допомога призначається за повний місяць, у якому уповноважена особа звернулася за її наданням, незалежно від дати такого звернення.

До складу сім’ї уповноваженої особи включаються (незалежно від наявності відомостей щодо включення їх до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб) чоловік, дружина, діти, прийомні діти, діти, які виховуються батьками-вихователями в дитячих будинках сімейного типу, усиновлені діти, діти, над якими встановлено опіку або піклування, а також діти, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти в закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти (зокрема у період між завершенням навчання в одному із зазначених закладів освіти і вступом до іншого закладу або в період між завершенням навчання за одним освітньо-кваліфікаційним рівнем і продовженням навчання за іншим рівнем за умови, що такий період не перевищує чотирьох місяців) до досягнення
23 років і не мають власних сімей; діти з інвалідністю після досягнення ними 18-річного віку до визнання їх особами з інвалідністю з дитинства
I та II групи; не перебувають в шлюбі повнолітні діти; визнані особами з інвалідністю з дитинства I та II групи або особами з інвалідністю I групи, які проживають разом з батьками; непрацездатні батьки чоловіка та дружини, які проживають разом з ними і перебувають на їх утриманні у зв’язку з відсутністю власних доходів; особа, яка проживає разом з одинокою особою з інвалідністю I групи та доглядає за нею; жінка та чоловік, які не перебувають у шлюбі, але проживають однією сім’єю і мають спільних дітей, та/або особи, які встановили у судовому порядку факт проживання однією сім’єю. Членом сім’ї може вважатися одинока особа, а також неповнолітня дитина, якщо така особа не входить до складу сім’ї.

Склад сім’ї уповноваженої особи визначається на дату звернення за призначенням допомоги.

До складу сім’ї уповноваженої особи не включаються:

особа, яка перебуває на повному державному утриманні;

особа, яка представляє інтереси дитини (переміщеної без супроводження законного представника) та перебуває з дитиною у сімейних, родинних відносинах (баба, дід, прабаба, прадід, повнолітні брат, сестра, тітка, дядько, вітчим, мачуха), але не є внутрішньо переміщеною особою, за наявності виданого службою у справах дітей за місцем звернення документа, що підтверджує такі відносини з дитиною;

особа, яку батьки або інші законні представники уповноважили супроводжувати дитину, що підтверджується письмовою заявою одного із законних представників, завіреною органом опіки та піклування;

особа, у сім’ю якої влаштовано дитину, яка залишилася без батьківського піклування (за наявності копії наказу служби у справах дітей про тимчасове влаштування);

особа, яка разом не проживає із отримувачем та не пов’язана з ним спільним побутом, що підтверджено документально, або перебуває за кордоном/зникла безвісти/депортована за межі України;

законний представник (для недієздатних або обмежено дієздатних осіб, а також дітей, яким призначено опікуна або піклувальника).

З 1 листопада 2023 р. для призначення допомоги уповноважена особа подає заяву про надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам за формою згідно з додатком 5 (далі заява).”.

3. Перше речення абзацу першого пункту 4 після слів “призначення допомоги” доповнити словами внутрішньо переміщена особа або”.

4. У пункті 6:

1) абзац перший після слова отримувач” доповнити словами або уповноважена особа”;

2) абзац четвертий виключити.

5. У пункті 7:

1) в абзаці першому слова на сім’ю” замінити словами внутрішньо переміщеній особі”;

2) в абзаці першому підпункту 1, підпунктах 2, 3 та 5 слова уповноважена особа або отримувач” в усіх відмінках замінити словами внутрішньо переміщена особа, яка звертається за допомогою на проживання,” у відповідному відмінку;

3) у підпункті 4 та абзаці першому підпункту 6 слова уповноважена особа або отримувач здійснили” замінити словами внутрішньо переміщеною особою, яка звертається за допомогою на проживання, здійснила”;

4) у підпунктах 7 і 8 слова отримувач перебував” замінити словами  внутрішньо переміщеною особою, яка звертається за допомогою на проживання, перебувала”;

5) у підпункті 9 слово “отримувач” замінити словами “внутрішньо переміщена особа, яка звертається за допомогою на проживання,”.

6. У пункті 8:

1) перше речення абзацу першого викласти в такій редакції: “Допомога внутрішньо переміщеній особі не призначається, якщо така особа на дату звернення по допомогу перебувала за межами території України більш як 30 календарних днів підряд.”;

2) у першому реченні абзацу п’ятого слово сім’ї” виключити.

7. У першому реченні абзацу другого пункту 9 слова у складі сім’ї, якій призначено допомогу” замінити словами отримувачів, яким призначено допомогу”.

8. У пункті 13:

1) в абзаці першому  слово сім’ї” замінити словами уповноваженій особі”;

2) в абзацах третьому, четвертому, восьмому слово сім’ї” замінити словом отримувачів”.

9. Абзац третій пункту 14 виключити.

10. В абзаці третьому пункту 19 слова членів сім’ї” замінити словом отримувачів”.

11. У пункті 20:

1) абзаци другий чотирнадцятий замінити абзацами такого змісту:

прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) заявника;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

дата народження;

відомості про задеклароване/зареєстроване місце проживання на території адміністративно-територіальної одиниці, звідки перемістилася особа;

адреса місця, куди перемістилася особа, та контактний номер телефону;

номер поточного рахунка із спеціальним режимом використання для зарахування допомоги “єПідтримка” або номер банківського рахунка (за стандартом IBAN) заявника для виплати допомоги;

наявність статусу особи з інвалідністю;

відомості про неповнолітніх дітей, які перемістилися разом із внутрішньо переміщеною особою.

Інформація про неповнолітню дитину включається до заяви одного з батьків.”.

У зв’язку з цим абзаци п’ятнадцятий — двадцять третій вважати відповідно абзацами одинадцятим — дев’ятнадцятим;

2) друге речення  абзацу тринадцятого викласти в такій редакції: Допомога такій дитині призначається, якщо вона не входить до складу отримувача, якому вже виплачується допомога.”.

12. Додаток 1 до Порядку викласти в такій редакції:

 

 

“Додаток 1
до Порядку надання допомоги на
проживання внутрішньо переміщеним особам
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 31 липня 2023 р. № 789)

До структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві державних (військових) адміністрацій, структурного підрозділу з питань соціального захисту населення виконавчого органу міських, районних у містах рад/виконавчого органу сільської, селищної, міської, районної у місті ради / центру надання адміністративних послуг

______________________________________
(прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності)

ЗАЯВА
 про надання допомоги на проживання
внутрішньо переміщеним особам

____________________________________________________________

(прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності)

 

Дата народження _______________

Номер телефону ________________

Наявність статусу особи з інвалідністю _____________________________

(так/ні)

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті), або відомості з відображень в електронній формі інформації, що міститься у документах, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України або її спеціальний статус, сформованих засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія), або відомості з єДокумента, або номер та дата довідки, виданої центром надання адміністративних послуг, державним підприємством, що належить до сфери управління ДМС, і його відокремленим підрозділом, територіальним органом або територіальним підрозділом ДМС, для громадян України, яких ідентифіковано згідно з відомостями Єдиного державного демографічного реєстру або відомчої інформаційної системи ДМС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адреса задекларованого/зареєстрованого місця проживання на території адміністративно-територіальної одиниці, звідки перемістилася особа      

                                                                                                                        

Адреса місця, куди перемістилася особа                                              

                                                                                                                        

 

Номер банківського рахунка для виплати допомоги (згідно із стандартом IBAN)

 

Відомості про неповнолітніх дітей, які перемістилися разом із внутрішньо переміщеною особою:

Прізвище, власне ім’я,
по батькові (за наявності)

Дата народження

Серія та номер свідоцтва про народження/паспорта

 

 

 

Я усвідомлюю, що наведені мною відомості, які вплинули на надання допомоги, будуть перевірені згідно із законодавством.

Я ознайомлений (ознайомлена) з умовами надання допомоги.

 

____ ______20__ р.

_______________
(підпис)

_________________
(прізвище, власне ім’я,
по батькові  (за наявності)”.

13. Доповнити Порядок додатком 5 такого змісту:

“Додаток 5
до Порядку надання допомоги на
проживання внутрішньо переміщеним особам

 

До структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві державних (військових) адміністрацій, структурного підрозділу з питань соціального захисту населення виконавчого органу міських, районних у містах рад/виконавчого органу сільської, селищної, міської, районної у місті ради / центру надання адміністративних послуг

_________________________________
(прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності)

ЗАЯВА
 про надання допомоги на проживання
внутрішньо переміщеним особам

первинне звернення

повторне звернення

 

Я,                                                                                                              ,

(прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) уповноваженої особи)

серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті) або відомості з єДокумента, або номер та дата довідки, виданої центром надання адміністративних послуг, державним підприємством, що належить до сфери управління ДМС, і його відокремленим підрозділом, територіальним органом або територіальним підрозділом ДМС, для громадян України, яких ідентифіковано згідно з відомостями Єдиного державного демографічного реєстру або відомчої інформаційної системи ДМС:

серія (за наявності) та номер паспорта ________ № ________________

реєстраційний номер облікової картки платника податків ___________

 (крім осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією (за наявності) та номером паспорта) (зазначається обов’язково у разі подання заяви в електронній формі засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія)

номер та дата довідки, виданої центром надання адміністративних послуг, державним підприємством, що належить до сфери управління ДМС, і його відокремленим підрозділом, територіальним органом або територіальним підрозділом ДМС, для громадян України, яких ідентифіковано згідно з відомостями Єдиного державного демографічного реєстру або відомчої інформаційної системи ДМС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наявність статусу особи з інвалідністю                                                

(так/ні)

Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності)                                                                                                       

Відомості про задеклароване/зареєстроване/фактичне місце проживання (перебування) на території адміністративно-територіальної одиниці, звідки перемістилася особа,                                                                                                              

Відомості про фактичне місце проживання (перебування), адреса місця, куди перемістилася особа, адреса електронної пошти                                         

                                                                                                                        

Номер телефону                                                                                     

Обставини, що спричинили внутрішнє переміщення:

з територій активних бойових дій, можливих бойових дій або тимчасово окупованих Російською Федерацією територій

зруйноване житло

інші причини, зазначені у статті 1 Закону України “Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб” (зазначити, які) _____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Відомості про осіб, які входять до складу сім’ї, зокрема неповнолітніх дітей, які перемістилися разом із внутрішньо переміщеною особою:

Прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності)

Дата народження (число, місяць, рік)

Серія (за наявності) та номер паспорта громадянина України або свідоцтва про народження, або тимчасового посвідчення громадянина України (для іноземців та осіб без громадянства — паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства, посвідки на постійне / тимчасове проживання, або іншого документа, що підтверджує законність перебування іноземця чи особи без громадянства на території України, крім довідки про звернення за захистом в Україні), або номер та дата довідки, виданої центром надання адміністративних послуг, державним підприємством, що належить до сфери управління ДМС, і його відокремленим підрозділом, територіальним органом або територіальним підрозділом ДМС, для громадян України, яких ідентифіковано згідно з відомостями Єдиного державного демографічного реєстру або відомчої інформаційної системи ДМС

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта громадянина України (для осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за його серією та номером)

Наявність статусу особи з інвалідністю (так /ні)

Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності)

 

Просимо:

призначити допомогу на проживання внутрішньо переміщеним особам;

поінформувати про прийняте рішення із зазначенням відомостей, на підставі яких воно було прийнято,                                                                                      

електронним листом на адресу електронної пошти                                      .

У разі позитивного рішення прошу кошти допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам перераховувати на рахунок                                      

                                                                                                                         .

(номер рахунка (за стандартом IBAN) найменування банку)

Якщо заявник не згоден з рішенням уповноваженого органу про відмову у призначенні допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, що прийнято на підставі інформації, отриманої під час обміну інформацією із суб’єктами надання інформації, державними реєстрами чи ресурсами, яку заявник вважає некоректною, заявник самостійно вживає заходів для уточнення такої інформації у відповідних першоджерелах або надання уповноваженому органу копій підтвердних документів, що можуть уточнити або спростувати невідомі чи некоректні відомості.

Я поінформований (поінформована), що на уточнення відомостей, на підставі яких проведено призначення допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, маю 14 календарних днів з моменту отримання електронного листа (повідомлення).

Я поінформований (поінформована), що допомога не призначається у разі відповідності критеріям, встановленим пунктами 7 і 8 Порядку надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам.

У разі зміни виплатних реквізитів мого банківського рахунка зобов’язуюся протягом 10 календарних днів письмово повідомити про це уповноваженому органу.

 

___ ___________ 20__ р.

__________________”.
(підпис)

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь